Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.: 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
2/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród,
3/ zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród,
4/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce – część I,
5/ zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2016 rok,
6/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na 2016 rok,
7/ wydatków niewygasających.

7. Uchwalenie budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
c/ przedstawienie przez przedstawicieli stałych komisji Rady Gminy opinii o projekcie budżetu,
d/ dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
e/ głosowanie uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023.

9. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.