Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2016 r.

6. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych na temat ich działalności i stopnia wykorzystania przyznanych środków budżetowych w 2016 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.,
2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3/ dopłaty dla wszystkich wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych,
4/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok,
5/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.

8. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.