przedsiębiorczość jest kobiecaTarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca” ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do kobiet nieposiadających zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród kobiet poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł oraz wsparcia pomostowego w łącznej wysokości 17 500,00 zł, co bezpośrednio przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, utworzenia nowych firm, a tym samym nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sandomierska 25
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax 15 822 00 22
tel. 533 399 367