Zapoznanie radnych ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Nowy Żmigród w 2015 r. było głównym tematem sesji Rady Gminy, która odbyła się w środę 6 kwietnia. W spotkaniu wzięli udział m.in.: p.o. Komendanta Powiatowego Policji kom. Jacek Krzyżak, Oficer Prasowy Komendanta kom. Łukasz Gliwa, p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał oraz Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie Grzegorz Pers.

 

Zadania związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewnieniem porządku publicznego na terenie podległym pod Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie, który stanowi aż 44,4% powierzchni całego powiatu jasielskiego (gminy: Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski), realizuje 16 funkcjonariuszy policji.

W 2015 r. policjanci KP w Nowym Żmigrodzie ujawnili ogółem 1540 wykroczeń. Dominującymi wykroczeniami były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – ujawniono 869 takich czynów, co stanowi 56,4% wszystkich wykroczeń. W związku z ujawnionymi wykroczeniami policjanci Komisariatu nałożyli 347 grzywien, w drodze postępowania mandatowego, na łączną kwotę 33 150 zł. Z ogólnej liczby 1540 wykroczeń, 770 zostało popełnionych na terenie gminy Nowy Żmigród.

W ubiegłym roku na terenie działania Komisariatu stwierdzono 90 przestępstw (dominowały przestępstwa kryminalne stanowiące 57,7% ogółu przestępczości) i było ich mniej o 34% w porównaniu do 2014 r., gdzie liczba ta wynosiła 136, przy czym na terenie gminy Nowy Żmigród zaistniało ich 46.

Nadal korzystny pozostał tzw. wskaźnik zagrożenia przestępczością, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców – dla całego terenu podległego KP w Nowym Żmigrodzie wyniósł 7,81 (w 2014 r. wynosił on 11,80), przy czym na terenie gminy Nowy Żmigród – 3,99 (w 2014 r. – 8,14).

Poziom wykrywalności został utrzymany na dobrym poziomie, na co wskazuje ogólna wykrywalność, która wyniosła 79,3% (na terenie gm. Nowy Żmigród – 76,1%). Skuteczność wykrywcza Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie była wyższa o 7,8% w porównaniu do średniego wyniku całego powiatu jasielskiego, gdzie ogólna wykrywalność wyniosła 71,5%.

W 2015 r. na drogach terenu podległego pod Komisariat w Nowym Żmigrodzie zaistniało łącznie 50 kolizji drogowych (32 miały miejsce na terenie gminy Nowy Żmigród). Doszło również do 10 wypadków drogowych (w tym 6 na terenie gminy Nowy Żmigród). Ich skutkiem było 8 osób rannych, a 2 poniosły śmierć – w obu przypadkach bili to piesi uczestnicy dróg. Główną przyczyną wypadków były: przekroczenie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub przejścia pieszemu oraz błędy osób pieszych.

Na patrolowanych drogach policjanci zatrzymali także 39 nietrzeźwych kierujących. Wśród zatrzymanych było 20 kierujących w stanie nietrzeźwości, tj. sprawców przestępstw z art. 178a Kodeksu karnego (w tym 7 na terenie gminy Nowy Żmigród) oraz 19 kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, tj. sprawców wykroczeń z art. 87 § 1 i § 1a Kodeksu wykroczeń (w tym 9 na terenie gminy Nowy Żmigród).

W 2015 r. na terenie obsługiwanym przez Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie policjanci przeprowadzili 266 interwencji domowych. 51 z nich dotyczyło przemocy w rodzinie, a samej przemocy doświadczyło 99 osób. Na terenie gminy Nowy Żmigród interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie odnotowano 133, w tym przemoc stwierdzono w 30 przypadkach. Rodziny te znajdują się pod stałym nadzorem dzielnicowych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych działających przy tych ośrodkach, w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Policjanci Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie uczestniczyli również w zabezpieczeniu kilkunastu różnego rodzaju festynów, imprez kulturalnych, zwodów sportowych oraz organizowali różnego rodzaju działania o charakterze profilaktycznym, między innymi: „Bezpieczne Ferie 2015”, „Wielkanoc 2015”, „Boże Ciało 2015”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Majowy Weekend 2015”, „Bezpieczne Wakacje 2015”, „Bezpieczna Droga Do Szkoły”, „Pasy”, „Znicz 2015”, „Trzeźwy Poranek” i inne.

Statystyka, która tu została przedstawiona jest to narzędzie pomocnicze. Ma tylko ukazać ile wkładu ci policjanci wkładają w codzienną służbę, a tej pracy jest bardzo dużo. Za tymi liczbami stoją konkretne działania młodych policjantów z komisariatu – załoga jest dość młoda, ale prężnie działająca. W tym roku mamy zająć się badaniem poczucia bezpieczeństwa – ma to być główny miernik naszej pracy. Będziemy rozmawiać z Państwem, będziemy się spotykać, będą konsultacje społeczne – zaznaczył kom. Jacek Krzyżak, dziękując również samorządowi za współpracę, która zawsze układała się wzorcowo.

Głos w dyskusji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy zabrali również radni, zaznaczając potrzebę organizacji spotkania z mieszkańcami Nowego Żmigrodu oraz poruszając takie tematy jak niszczenie dróg lokalnych prze kierowców quadów, czy nasilony ruch tirów na drodze wojewódzkiej.

Ta współpraca zawsze była dobra. Działaliśmy tak, by było jak najlepiej i jak najbezpieczniej na terenie gminy. Za tą każdą pomoc dziękuję – powiedział Wójt.

Realizacja ustawowych zadań własnych gminy dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy Nowy Żmigród w głównej mierze prowadzona jest w oparciu o działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na terenie gmin działa szesnaście jednostek OSP, które zrzeszają w swoich szeregach 477 członków czynnych, 100 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 15 członków wspierających oraz 41 członków honorowych. Jednostki przyporządkowane są do dwóch kategorii – S1 i S2, spośród których dwie włączone są w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP KSRG Skalnik i OSP KSRG Łysa Góra. Na wyposażeniu OSP znajduje się 19 samochodów pożarniczych, w tym 1 samochód ciężki, 9 samochodów średnich i 9 samochodów lekkich. 

Na terenie gminy Nowy Żmigród w 2015 roku doszło do 114 zdarzeń – 66 pożarów, 47 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. W odniesieniu do roku 2014 nastąpił wzrost liczby zdarzeń o 36. W grupie pożarów dominowały pożary traw na łąkach i nieużytkach – najczęstszą przyczyną ich powstawania były umyślne podpalenia – 86%. W grupie miejscowych zagrożeń w większości przypadków były to akcje związane z wypadkami drogowymi (31%), usuwaniem gniazd szerszeni a także z usuwaniem skutków silnych wiatrów.

Groźnym zjawiskiem, które można zauważyć rok rocznie w okresie wiosennym jest nagminne wypalanie traw, do których to dysponowane są znaczne siły i środki. Jednostki OSP z gminy Nowy Żmigród wyjeżdżały do tego typu zdarzeń po: OSP Toki i OSP Łysa Góra po 15 razy, OSP Nienaszów – 8 razy, OSP Siedliska Żmigrodzkie – 6 razy, OSP Makowiska, OSP Grabanina, OSP Nowy Żmigród po 5 razy, OSP Gorzyce i OSP Mytarka po 2 razy, OSP Brzezowa, OSP Kąty, OSP Mytarz, OSP Skalnik i OSP Stary Żmigród po 1 razie, OSP Desznica i OSP Łężyny nie wyjeżdżały do tego typu zdarzeń – podkreślił Komendant Gminny OSP, apelując do radnych i sołtysów o uświadamianie mieszkańców nt. szkodliwości wypalania traw i wynikających z tego konsekwencjach. Pożary traw dotyczą głównie jednego, pólnocno-wschodniego, rejonu naszej gminy. Najwięcej pożarów jest w miejscowościach: Toki, Sadki, Grabanina, Makowiska, Nienaszów, Siedliska, i Łysa Góra.

W drugiej części sesji radni podjęli kilka uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w uchwale w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku ze zmianą kwot bazowych, od którego jest ona obliczana. Kolejna uchwała dotyczyła zmian w statucie GOPS w związku z powierzeniem jednostce obsługi programu „Rodzina 500 plus”. Podjęto również uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nienaszowie (działki nr 387/1 i 387/2) oraz uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym wójt Grzegorz Bara poinformował radę o zakończonych (montaż urządzeń gastronomicznych w domu ludowym w Brzezowej; montaż regałów w chłodni w domu ludowym w Łysej Górze) i trwających inwestycjach na terenie gminy (budowa hali sportowej; projektowanie sieci kanalizacji w miejscowościach: Nienaszów, Sadki, Grabanina; projektowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków), a także wyłonionych wykonawcach planowanych do realizacji zadań (kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynków remiz w Siedliskach Żmigrodzkich i Desznicy; opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu przy domu ludowym w Łysej Górze; uporządkowanie terenu przy domu ludowym w Jaworzu; wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mytarz; budowa przyłączy wodociągowych do domu ludowego w Skalniku i Mytarce oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w domu ludowym w Mytarce). Rozstrzygnięto również konkurs projektów, których celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Nowy Żmigród – wszystkie kluby sportowe działające na terenie gminy otrzymały dofinansowanie do swej działalności.

Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016
Sesja - 06.04.2...
Sesja - 06.04.2016 Sesja - 06.04.2016