Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWY ŻMIGRÓD NA LATA 2015–2020”oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wyłożony został do wglądu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2015–2020” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Żmigród na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, w terminie do dnia 28.12.2015 r.

Wójt
Grzegorz Bara

Nowy Żmigród, dnia 04 grudnia 2015