Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie pragnie poinformować Państwa o planowanym zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Teren gminy został podzielony na 10 okręgów odśnieżania. W wyniku przeprowadzonego zapytania zostali wyłonieni wykonawcy odśnieżania na poszczególnych okręgach.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż nie planuje się prowadzenia Zimowego Utrzymania Dróg w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania. Prace podjęte będą na wezwanie po ustaniu opadów śniegu. Prowadzone będą dyżury pracowników w Urzędzie Gminy w godzinach pracy: w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7.00 do 15.30, środy od 7.30 do 17.00 i piątki od 7.30 do 14.00, pod numerem tel. 13 44 82 610. Poza godzinami służbowymi oraz w dni wolne od pracy prowadzone będą dyżury domowe przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

Pragniemy podkreślić, iż decyzję o rozpoczęciu prac przez wykonawców podejmują pracownicy Urzędu Gminy i Sołtysi. Sołtysi mają możliwość kontaktowania się z wykonawcami w celu poinformowania ich o drogach należących do Gminy, udzieleniu informacji terenowych oraz potwierdzenia roboczogodzin pracy sprzętu.

Drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne ogólnodostępne o nawierzchni twardej bitumicznej będą odśnieżane w pierwszej kolejności. Dodatkowo każdy z wykonawców zobowiązany jest do stosowania Instrukcji odśnieżania.

Instrukcja dla Odśnieżania

Zimowe utrzymanie dróg są to usługi i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych opadem śniegu.

Do prac przy zimowym utrzymaniu dróg  należą: usuwanie śniegu, śliskości z dróg przy użyciu pługów lemieszowych i piaskarek.

Niniejsza instrukcja obowiązuje przy utrzymaniu, wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych, tj. odśnieżania dróg.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg odbywać się będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach.

Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia do zakończenia zjawisk atmosferycznych zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego. Dopuszcza się nieprzejezdność dróg przez okres 48 godzin po ustaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zasady odśnieżania

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Na drogach jedno jezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni. W trudnych   warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności, co 100–200 m.

Technika odśnieżania dróg

Technika odśnieżania dróg zależy od:
– szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
– geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój szlakowy, uliczny),
– przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

Odśnieżanie miejsc trudno dostępnych

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze,łańcuchy na koła, itp. Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach muszą być włączone podczas pracy. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującymi na danej jezdni lub pasie kierunku ruchu.

Zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie Gminy Nowy Żmigród jezdnie ulic będą posypywane mieszanka uszarstniającą o zawartości soli 5% w wyznaczonych miejscach tj.:
– skrzyżowania z drogami publicznymi,
– odcinki o pochyłemu ponad 4%,
– zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
– odcinki na długości mostów,
– odcinki w obrębie stromych skarp,
– niebezpieczne zakręty oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu. Na drogach gminnych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu. Przy występowaniu „typowych” warunków zimowych, na drogach gminnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 2.00 a 7.00.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) – oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art. 5 ust. 1 pkt. 4).

Standard zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywanie w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda powinna odbywać się z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze.

Wykaz wykonawców:

BRZEZOWA – Zakład Transportowo- Sprzętowy Jan Janas, Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród

DESZNICA, JAWORZE – Firma Usługowa Małgorzata Doktór, Desznica 27, 38-230 Nowy Żmigród

GORZYCE – Sylwester Cichoń, Gorzyce 5, 38-230 Nowy Żmigród

GRABANINA, SADKI, TOKI – „Części zamienne do ciągników” Alicja Durał, Toki 114, 38-230 Nowy Żmigród

KĄTY, ŁYSA GÓRA, STARY ŻMIGRÓD, SIEDLISKA ŻM. – I i II Góry, ŁYSA GÓRA – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

ŁĘŻYNY – Daniel Osika, Łężyny 181, 38-230 Nowy Żmigród

MAKOWISKA, NIENASZÓW–SOŚNINY – Firma Handlowo Usługowa „Na Kolonii” Andrzej Kuciński, Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród

MYTARZ, MYTARKA, przysiółek „Za Wodą” GORZYCE – Alicja Nawracaj, Mytarz 69, 38-230 Nowy Żmigród

NOWY ŻMIGRÓD – Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław, ul. Węgierska Mała 17, 38-230 Nowy Żmigród

SKALNIK – FUHP Produkcja i Usługi Obróbka Drewna Marek Miśkowicz, Skalnik 321, 38-230 Nowy Żmigród