Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2015/2016 zimowym utrzymaniem objętych zostało 366,616 km dróg powiatowych, w tym: 55,371 km dróg położonych na terenie gminy Tarnowiec będzie utrzymywane przez Gminę Tarnowiec, 311,245 km pozostałych dróg będzie utrzymywane przez PZD w Jaśle. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Opis standardu zimowego utrzymania:

– zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz. W przepadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin – po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek;

– zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia ulic będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszarsniąjącą o zawartości soli 20%. Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:
− skrzyżowania z drogami publicznymi,
− skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
− odcinki o pochyłemu ponad 4%,
− zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
− odcinki na długości mostów,
− odcinki w obrębie stromych skarp,
− niebezpieczne zakręty oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

W przepadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Na drogach powiatowych przyjętych do zimowego utrzymania w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu.

Przy występowaniu „typowych” warunków zimowych, na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 2.00 a 7.00.

W przypadku wstąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

Pomiędzy godziną 20.00 a 2.00 nie będą prowadzone prace przy zimowym utrzymaniu dróg.

Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art. 5 ust. 1 pkt. 4).

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców − jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

O sytuacji na drogach powiatowych utrzymywanych przez PZD w Jaśle będzie można uzyskać informacje w punkcie dyspozycyjnym pod nr tel. 797 710 686 − czynnym w trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania w godz. 2.00−20.00. O sytuacji na drogach przejętych w zimowe utrzymanie przez Gminę Tarnowiec − informacji będzie udzielał ten urząd.

Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www..powiatjaslo.p|/pzd/bip

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2014/2015

Gmina
Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Długość odcinka
 
 
 
od km
do km
 
1
2
3
4
5
6
Nowy Żmigród
1884R
1893R
1895R
1896R
1897R
1898R
1899R
1900R
1901R
1902R
1903R
1904R
1905R
1907R 2411R
Łężyny – Łajsce
Osiek Jasielski – Mytarz
Samoklęski – Brzezowa – Kąty
Krosno – Kobylany – Toki
Droga przez wieś Sadki
Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów
Droga przez wieś Grabanina
Nowy Żmigród – Makowiska –Sulistrowa
Nienaszów – Makowiska
Stary Żmigród – Łysa Góra
Skalnik – Desznica
Desznica – Jaworze
Kąty – Desznica – Św. Wielka – Św. Mała
Kąty – Myscowa – Krempna
Nowy Żmigród – Mytarz
0+000
2+849
3+887
14+480
0+000
7+976
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
2+720
4+274
6+879
20+401
1+043
9+681
1+705
5+871
1+284
4+544
1+000
2+533
3+280
2+212
2+505
2,720
1,425
2,992
5,921
1,043
1,705
1,705
5,871
1,284
4,544
1,000
2,533
3,280
2,212
2,505
Razem do zimowego utrzymania
40,740