^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


XIII sesja 5Zapoznanie Rady Gminy z problemami bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Żmigród w 2015 roku i planem działań na 2016 rok było jednym z tematów XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. Radni podjęli także szereg istotnych dla mieszkańców gminy uchwał, m.in. związanych z opłatami za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czy stawkami podatku na 2016 rok.

Sesja zaczęła się od wysłuchania informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców i działaniach podejmowanych przez Policję. Podczas omawiania prezentacji Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Jacek Krzyżak poruszył temat przestępczości na terenie gminy, ujawnione wykroczenia, przeprowadzone interwencje, wypadki, kolizje drogowe, działalność prewencyjną, czynności w sprawie udzielania i handlu „dopalaczami” oraz innymi substancjami niedozwolonymi, a także plany na przyszłość. W spotkaniu wzięli również udział: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle Paweł Filipek, Rzecznik Prasowy KPP w Jaśle Łukasz Gliwa oraz Koordynator ds. Prewencji KP w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski.

XIII sesja 1

XIII sesja 2

W kolejnej części sesji Komendant Gminny OSP Adam Durał oraz Komendant Powiatowy PSP w Jaśle Wiesław Latoszek poinformowali radnych o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaistniałych zdarzeniach w 2015 roku na terenie gminy Nowy Żmigród, wykorzystaniu przyznanych przez Radę środków gminnych oraz przedstawili w zarysie plany na 2016 rok. W projekcie budżetu na ochronę przeciwpożarową znalazły się: zakup zestawów ratownictwa medycznego dla OSP Nowy Żmigród, Nienaszów i Toki; zakup drabin pożarniczych dla OSP Łysa Góra i Gorzyce; zakup umundurowania bądź wyposażenia pożarniczego dla wszystkich szesnastu jednostek OSP gminy Nowy Żmigród (umundurowanie, obuwie, rękawice, armatura wodna itp.); zakończenie modernizacji budynku OSP Siedliska Żmigrodzkie; zabezpieczenie środków finansowych do złożenia wniosku w nowej perspektywie RPO woj. podkarpackiego na lata 2014–2020 w sprawie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

XIII sesja 3

W imieniu własnym oraz wszystkich strażaków dziękuję radzie gminy, wójtom, pracownikom urzędu za zrozumienie naszych spraw, problemów i potrzeb oraz wszelką okazywaną pomoc – dodał kończąc sprawozdanie Komendant Gminny Adam Durał.

Dziękując gościom za udzielone informacje i udział w sesji Wójt Gminy Grzegorz Bara podkreślił, że od początku jego urzędowania współpraca zarówno z policją jak i strażą pożarną układa się bardzo dobrze.

W wyniku podjętych uchwał ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych stawki za dostarczanie wody zostały utrzymane na poziomie z ubiegłego roku, natomiast obniżeniu uległy stawki za odprowadzanie ścieków – dla właścicieli gospodarstw domowych do 3,99 zł, a dla pozostałych odbiorców nie będących przedsiębiorcami do 6,06 zł. Także przedsiębiorcy zapłacą mniej za odprowadzanie ścieków o 0,81 zł.

W nowym roku mieszkańcy zapłacą mniej za podatek rolny, natomiast nieznacznie wzrośnie podatek od pozostałych nieruchomości. Rada Gminy utrzymała także dotychczasowe zwolnienia od podatku.

XIII sesja 4

W informacji o pracach w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy poinformował o zakończonych procedurach, m.in.: wyłonieniu wykonawcy hali sportowej w Nowym Żmigrodzie i przekazaniu wykonawcy placu budowy; rozstrzygnięciach w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, a także realizacji przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łężyny; przebudowie wodociągu przy ul. Kościelnej w Nowym Żmigrodzie oraz ogłoszeniu przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowy Żmigród.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram