Ubiegający się poszkodowany rolnik o pomoc finansową w postaci dopłat do hektara odpowiednio w wysokości 800 zł przy stratach powstałych w sadach i krzewach owocowych i 400 zł. do hektara dla pozostałych upraw  (przy braku ubezpieczenia upraw od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych - pomoc pomniejszona o połowę) przedkłada do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle ul. Słowackiego 6 w terminie od 11 do 30 września br. wniosek wraz z protokołem z oszacowanych strat przez Gminną Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego ds. szacowania zakresu i wysokości strat, które powstały na skutek niekorzystnych zjawisk.

Protokół z oszacowanych strat nie wymaga potwierdzenia przez Wojewodę, natomiast w przypadku ubiegania się przez rolnika o pozostałe formy wsparcia określone w programie pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy wymagana jest stosowna adnotacja Wojewody na protokołach.

 

         Minister Rolnictwa w dniu 16.09.2015 r poinformował, że skierowano do Komisji Europejskiej wniosek o ustalenie dla Polski na podstawie art.219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 nadzwyczajnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej dla producentów bydła, w związku z pogarszającymi się warunkami prowadzenia produkcji rolniczej spowodowanymi długotrwałą suszą.

 

         Stąd też posiadanie przez rolnika, prowadzącego produkcję zwierzęcą, głównie towarową, przedmiotowego protokołu z oszacowanych strat może być - w sytuacji decyzji Komisji Europejskiej przyznającej dla Polski środki na wskazany wyżej cel - prawdopodobnie niezbędnym elementem uprawniającym do otrzymania wspomnianej pomocy.

 

Do pobrania:

1.    Wniosek o oszacowanie strat przez Gminną Komisję, składany w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
2.    Wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle

Gminna Komisja ds. szacowania strat - Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie pokój nr 21, tel. 13 44 826 14.
Biuro Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle ul. Słowackiego 6, tel. 13 44 842 81.