^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logo arimrKierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle informuje rolników, którzy złożyli wnioski o płatność do gruntów rolnych na rok 2015 o zasadach zgłaszania przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i płatności rolnośrodowiskowej. Osobą właściwą w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle, działający na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z anomaliami pogodowymi (susza, gradobicie, ulewne deszcze, wichury), które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Oświadczenie sporządzane jest przez świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 Kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, np. protokół szacowania szkód, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa