^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nagłówek

Gmina Nowy Żmigród ogłasza otwarty nabór partnerów skierowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Żmigród w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu – Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) – nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Termin składania ofert: od dnia 1 września 2023 r. do dnia 22 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR PARTNERA – Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu” osobiście w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród lub wysłać na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (decyduje data wpływu).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 września 2023 roku do godz. 14.00.

Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu:

 1. Ogłoszenie o konkursie,
 2. Oferta współpracy,
 3. Zestawienie posiadanego sprzętu,
 4. Informacja o udziale jednostki w działaniach edukacyjnych w 2022 roku,
 5. Informacja o liczbie ochotników,
 6. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt oraz pojazdy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW

Do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00 można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującej się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród.

Na podstawie uchwały nr LIV/393/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 1231 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Nowy Żmigród ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 1. a) do 150 000,00 zł brutto,
 2. b) do 500 000,00 zł brutto,
 3. c) do 3 500 000,00 zł brutto.

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:

1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania)

2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród

3) złożenie poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z wymaganymi złącznikami w formie papierowej;

4) dotacja może być udzielona do 100 % nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wnioski należy składać w terminie od 9 sierpnia 2023 r. do  11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór wniosków o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2”:

 1. w formie papierowej, w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,
 2. lub przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2022.896 z późn.zm.) na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.

W załączeniu:

Obecnie trwają prace serwisowe na stronie nowyzmigrod.eu. Zapraszamy niebawem! 

832 akt foto

Gmina Nowy Żmigród informuje, że od dnia 30.01.2023 r. do odwołania, w godz. pracy Urzędu, w pok. nr 24 Urzędu Gminy (II piętro) przyjmowane będą deklaracje przystąpienia do projektu, w ramach naboru uzupełniającego na następujące rodzaje instalacji:
– kolektory słoneczne: 2 lub 3 panele + zasobnik 300l;
– kotły na biomasę o mocy: 15, 20 bądź 25 kW.

Nabór uzupełniający styczeń 2023

Czytaj więcej...

trybuna w NienaszowieW piątek 23 grudnia 2022 r. na stadionie sportowym w Nienaszowie miał miejsce końcowy odbiór robót polegających na budowie trybuny stalowej zewnętrznej wraz z elementami dojścia. Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in. wykonanie: dojść z płyt betonowych i kotki brukowej, przygotowanie żelbetowych stóp fundamentowych oraz 3-rzędowej, stalowej, zewnętrznej trybuny, mieszczącej łącznie 240 osób.

Czytaj więcej...