^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dobiega końca etap zawierania umów z właścicielami nieruchomości, na terenie których będą montowane instalacje OZE – czwartek 24.02.2022 r., godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Łężynach. Miejscowości: Gorzyce i Łężyny.

274125738 317431047081798 194527921251328054 n

Szóste spotkanie – wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Gorzyce i Łężyny, na których będą montowane instalacje – odbędzie się 24.02.2022 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Łężynach.

Przypominamy, że dokumenty winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele (jeżeli występuje współwłasność). Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie są wymagane upoważnienia notarialne. Istotnym jest, aby pełnomocnictwa były oryginalne, a z ich treści wprost wynikało prawo do zawarcia przedmiotowej umowy.

Umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Państwa, 1 dla Urzędu Gminy. Wraz z umową użyczenia nieruchomości, podpisane zostaną: klauzula RODO, oświadczenie o pomocy de minimis, a także informacja o ubóstwie energetycznym. Prosimy aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Gorzyce i Łężyny lub ich pełnomocnicy, którzy z przyczyn niezależnych od Urzędu, nie będą mogli stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie (24.02.2022 r., godz. 17.00, w Szkole Podstawowej w Łężynach), zyskają możliwość zawarcia przedmiotowej umowy, w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 01.03.2022 r. włącznie – biuro podawcze (parter).

Niezawarcie umowy w wyznaczonych terminach będzie równoznaczne z rezygnacją mieszkańca z udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że podobne spotkania, dla pozostałych mieszkańców odbędą się w późniejszych okresach, o czym zainteresowane osoby zostaną poinformowane (podobnie jak w niniejszym przypadku) za pośrednictwem ogłoszenia oraz każdy z nich telefonicznie.

Udział w spotkaniu przewidujemy wyłącznie dla uczestników projektu. W momencie, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy z mieszkańcami, wówczas Gmina Nowy Żmigród ogłosi nabór uzupełniający na ewentualne wolne instalacje, o czym poinformujemy w ogłoszeniu o naborze.

W związku ze znaczną liczbą uczestników projektu (blisko 500 zawieranych umów) prosimy uprzejmie o niezawodne stawiennictwo na dedykowanych spotkaniach. W celu zapewnienia płynnej pracy Urzędu i sprawnej realizacji Projektu pragniemy ograniczyć do minimum konieczność indywidualnych konsultacji. Okres 3 dni roboczych po spotkaniu pozostawiamy wyłącznie na dostarczenie umów do Urzędu.