• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

Działając na podstawie zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 kwietnia 2024 r. informuje się mieszkańców o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród.

Dofinansowanie studni głębinowych

Wnioski można składać w następujących terminach:

 • dnia 8 maja 2024 r. w godz. 8.30. do godz. 17.00
 • dnia 9 maja 2024 r. w godz. 8.30. do godz. 15.00

Wnioski można składać w następującej formie:

 • tradycyjnej (papierowo) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38 - 230 Nowy Żmigród,
 • elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego) - adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /8asbg540wk/SkrytkaESP.

Kompletne wnioski, zawierające wszystkie załączniki, rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Nowy Żmigród, przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją, które wybudują studnię na potrzeby zwykłego korzystania z wód (do 5m3 na dobę).

Wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6000,00 zł brutto.

Dotacją objęte zostaną tylko takie urządzenia, które są fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski, posiadające oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami obowiązujących przepisów o systemie oceny zgodności. Dotacja nie może dotyczyć terenu nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność w rolnictwie, działalność w rybołówstwie. Dotacji nie podlegają obszary gdzie istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W załączeniu:

 1. załącznik nr 1 – Formularz wniosku o udzielenie dotacji na budowę studni na terenie Gminy Nowy Żmigród, wraz z załącznikami,
 2. załącznik nr 2 - Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
 3. załącznik nr 3 - Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowy Żmigród na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w Gminie Nowy Żmigród.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.