• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅27 marca 2023 r. Gmina Nowy Żmigród ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród.
 
✅Nabór potrwa do 29 marca 2023 r. do godz. 15:00.
✅Każdy Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko 1 wniosek w trzech kategoriach wartości dofinansowania:
a) do 150 000,00 zł brutto,
b) do 500 000,00 zł brutto,
c) do 3 500 000,00 zł brutto.
✅Warunki udziału w naborze:
1) wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania),
2) zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród,
3) złożenie poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi złącznikami w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP,
4) dotacja może być udzielona do 100 % nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
✅Wnioski będzie można składać:
a) w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór wniosków o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,
b) lub przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2022.896 z późn.zm.) na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,
c) lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Nowy Żmigród /8asbg540wk/SkrytkaESP
✅Decydować będzie data wpływu do Urzędu Nowy Żmigród.
✅Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
✅Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone.
...
❗️Regulamin naboru wniosków oraz formularz wniosku zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o naborze w dniu 27.03.2023 r. na stronach www:
✅nowyzmigrod.eu,
✅na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród.
 
337518796 244849974648437 5415993522321393429 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.