^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Z inicjatywy Wójta Gminy Pana Krzysztofa Augustyna na terenie gminy Nowy Żmigród powstały wakacyjne świetlice dla dzieci. Ze względu na duże zainteresowanie, zarówno ze strony rodziców jak i dzieci, zorganizowaniem wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom gminy, funkcjonują nie w trzech, jak w ubiegłym roku, a w sześciu miejscowościach – Grabaninie, Łężynach, Kątach, Nowym Żmigrodzie, Nienaszowie i Makowiskach.

Czytaj więcej...

 Województwo Podkarpackie przyznało Gminie Nowy Żmigród na 2013 rok dotację w wysokości do 56 000 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Brzezowa − działki nr 662, 663/1 oraz Kąty − działka nr 1544. Gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20% przyznanej dotacji.

Czytaj więcej...

Gmina Nowy Żmigród realizowała w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I–III publicznych szkół podstawowych projektu pn. „Nauka przez indywidualizację” w ramach działania 9.1, poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Problemem na jaki odpowiadał projekt to zdiagnozowane w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Nowy Żmigród grupy dzieci posiadających deficyty rozwojowe oraz grupy dzieci szczególnie uzdolnionych, które wymagają zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Celem głównym projektu była indywidualizacja nauczania dzieci z klas I–III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Nowy Żmigród w roku szkolnym 2012/2013.

Czytaj więcej...

 W środę 26 czerwca br. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. i udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej w stosunku do przyjętego planu na 2012 r. zrealizowane zostało w 98,79%. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Czytaj więcej...

26 czerwca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski podpisał promesę dla Powiatu Jasielskiego dotyczącą dofinansowania remontu drogi powiatowej 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra w km 1+340 – 4+568. Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...

 W br. Gmina Nowy Żmigród otrzymała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach działania 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dofinansowanie na kolejne remonty domów ludowych. W marcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisano umowy o przyznanie pomocy o wartości 220 tys. zł, a w kwietniu i maju wyłoniono wykonawców robót. W Skalniku prace wykonywane przez Zakład Usług Budowlanych „BUDMAL” Zbigniew Konieczny z Gorlic potrwają do końca lipca br., natomiast w Łysej Górze Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek z Jasła zakończy prace do końca lutego 2014 r.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) zmieniła w sposób radykalny zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Skutkiem wprowadzenia jej w życie jest między innymi wyznaczenie dla naszego regionu jedynej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, która jest upoważniona do odbioru naszych odpadów. Ma to bezpośredni wpływ na cenę przyjmowanych odpadów (na chwilę obecną ok. 300 zł za tonę). W związku z tym aby zmniejszyć koszty, jakie każdy z nas poniesie apeluję o rzetelną segregację odpadów komunalnych u „źródła” ich powstawania. Segregowane odpady nie trafią na składowisko odpadów lecz do odzysku. Tym sposobem zmniejszymy koszt wywozu własnych odpadów.

Wójt Gminy
Krzysztof Augustyn

Czytaj więcej...