^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


narty2017 1W tym roku białe ferie można było spędzić nie tylko w górach. Pogoda dopisała, a 54 uczniów gimnazjów z terenu gminy skorzystało z 2-dniowego kursu narciarskiego zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W dniu 15.02.2017 r. w Ośrodku Zdrowia, ul. Krakowska 11 w Nowym Żmigrodzie
w godzinach od 14.00 do 16.00
odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkancow gminy.

Zapisy telefoniczne: 13 44 15 674. Prowadzone będą do dnia 15.02.2017 r.

Badanie ostrości wzroku: koszt 5 zł.
Pomiar ciśnienia śrdgalkowego: koszt 10 zł (dodatkowe)

Podczas badania istnieje moiliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamowienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX sp. z o. o.

Od 2003 roku konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017−2024 bazując na wskazanym na obszarze rewitalizacji zapraszamy do złożenia elektronicznego formularza z propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do współpracy!

KWESTIONARIUSZ

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara 

Zawiadamia się producentów rolnych, że w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
pokój nr 5 (parter), codziennie w godz. od 7.30 do 15.30.

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT wystawione w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 (Dz. U. z 2016, poz. 277) ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa.

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Medialny patronat: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Regulamin

Biznes inicjatorTermin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. – 02.02.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
− osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
− długotrwale bezrobotni,
− kobiety,
− niepełnosprawni.

Czytaj więcej...

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe i ekologiczne) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...