^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  

 Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

w zakresie „MAŁYCH PROJEKTÓW”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

 

Termin składania wniosków: 13.09.2013 r. – 04.10.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku w godzinach 730–1530.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcia gospodarcze przyczyniające się do rozbudowywania oferty turystycznej obszaru LGD.

Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach „małych projektów”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach „małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu, a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.

Limit dostępnych środków: 50 728,83(pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem zł 83/100).

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru „małego projektu” przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”:
– operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość  (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję,
do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7.30 – 15.30.

formularz wniosku

Dokumenty do pobrania

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy