^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie podania do publicznego wglądu Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Podkarpackiego
Nr 52/13 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa podkarpackiego 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 52/13 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY
Krzysztof  Augustyn

 

 

ROZPORZĄDZENIE  PORZĄDKOWE  Nr 52/13
WOJEWODY  PODKARPACKIEGO 
z dnia  09 grudnia  2013 r.
w sprawie ograniczenia  używania  wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie  (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa  publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

§ 2. Zakaz, o którym  mowa w § 1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz w dniu 1 stycznia 2014 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, Nr 220, poz. 1435, z 2009 r Nr 33, poz.256, Nr 222, poz.1753).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w §1 podlega karze grzywny wymienionej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.z 2013 r. poz. 395, zm. Dz. U. 2013 r. poz. 765).

§ 5. Rozporządzenie  obowiązuje do dnia 10 stycznia 2014 r.

§ 6.Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości  w środkach masowego przekazu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI
Małgorzata  Chomycz-Śmigielska 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy