^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


segr niesegrOd 01.01.2019 r., zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, rozpoczynamy wdrażanie systemu identyfikacji worków na odpady zmieszane i segregowane etykietami z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Nowy system pozwoli monitorować selektywną zbiórkę oraz zweryfikować czy ilość i rodzaj odpadów odebranych z danej nieruchomości zgadza się z ilością i rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.

Jest to istotne, ponieważ w przypadku stwierdzenia, że z danej nieruchomości nie są oddawane odpady segregowane, mimo że w złożonej deklaracji o wysokości opłaty została zadeklarowana segregacja, to zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie nałożony obowiązek zapłaty za odpady niesegregowane, czyli stawka 18 zł na miesiąc za 1 mieszkańca.

Etykiety służą jednoznacznej identyfikacji osoby oddającej odpady komunalne, dlatego nie należy ich oddawać innym osobom, aby nie zostały nam przypisane cudze odpady, ponieważ w konsekwencji może to pociągnąć za sobą wzrost opłat.

Każda nieruchomość otrzyma bezpłatnie pakiet naklejek, szacunkowo obliczony na okres 6 miesięcy. W sytuacji, gdy braknie etykiet, będzie można zgłosić się po dodatkowe do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Każdy worek wystawiony do odbioru winien być opatrzony naklejką o odpowiedniej kolorystyce (naklejka żółta przeznaczona na worki z odpadami segregowanymi – metal, plastik, szkło i papier; naklejka czarna przeznaczona na worki z odpadami niesegregowanymi).

Worki wystawione bez naklejki nie zostaną odebrane.

Odpady wielkogabarytowe takie jak: meble, wózki, dywany, materace itp. będzie można oddać zarówno w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowym Żmigrodzie przy ul. Jasielskiej 25, jak też podczas jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, natomiast opony z samochodów osobowych oraz elektroodpady (pralki, lodówki, monitory itp.) można oddać tylko w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (nie będą odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych w terenie).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza