^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), która reguluje nowe zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych.

Zgodnie z art. 83f ust. 4 znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody od dnia 17 czerwca 2017 r. właściciel drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew powinno zawierać następujące informacje (art. 83f ust. 5):
– imię i nazwisko wnioskodawcy,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (nr ewidencyjny działki, obręb – miejscowość),
– rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości lub do zgłoszenia należy doręczyć zgodę współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew.

Po dokonaniu zgłoszenia wycinki przez właściciela nieruchomości, urzędnik w ciągu 21 dni przeprowadza wizję lokalną na działce (art. 83f ust. 6), a następnie w ciągu 14 dni od dnia oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża ewentualny sprzeciw wobec wycinki lub uzgadnia wycinkę (art. 83f ust.8).

Organ, może wnieść sprzeciw wobec wycinki w przypadku, gdy drzewo zlokalizowane jest (art. 83f ust. 14):
– na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
– na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– na terenach objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000)
lub gdy drzewo jest np. cenne przyrodniczo, tzn. nosi znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie, których urzędnik może wydać taki zakaz, zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska (art. 40 ust. 3).

Organ może również, po dokonanych oględzinach, a przed upływem ustawowych 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Na wniosek zgłaszającego właściwy organ wydawać będzie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wycinki, gdy zajdą ku temu przesłanki. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł i dowód jej wniesienia winien zostać dołączony do wniosku o wydanie zaświadczenia. Na osobny wniosek zgłaszającego organ będzie udostępniał kopię protokołu z oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13).

Jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, która związana będzie z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizowana ona będzie ona części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie on zobowiązany uiścić opłatę za wycinkę tych drzew (art. 83f ust. 17).

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia.

Wszelkich informacji związanych z tematyką usuwania drzew udziela Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, II piętro, pok. nr 23.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu