^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Podpisanie umowy oczyszczalnia13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałek Marię Kurowską a Gminą Nowy Żmigród reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Barę umowa o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.

Projekt Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Jego szacowana wartość wynosi 5 988 012,31 zł, a dofinansowanie − 4 138 057,26 zł.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków obejmować będzie: budowę nowego dwukomorowego reaktora SBR wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę budynku technologicznego, na którym umieszczony zostanie układ fotowoltaiczny, montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie obok oczyszczalni, montaż wiaty stalowej na istniejącym reaktorze dla sitopiaskownik i budowę komory zasuw.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie: istniejący budynek oczyszczalni ścieków z reaktorem SBR, komora tlenowej stabilizacji osadu, stacja odwadniania, pomieszczenia techniczne i socjalne. Zaplanowana została ponadto termomodernizacja obiektu oraz montaż samonośnego przykrycia z laminatu nad istniejącymi komorami reaktora biologicznego i komory stabilizacji osadu. Komora reaktora wyposażona zostanie w dodatkowe pompy osadu. Wymienione zostaną również stare wyeksploatowane urządzenia.

W ramach projektu wybudowana zostanie też nowa sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Mytarz, Mytarka oraz Nowy Żmigród. Przyłączonych do sieci zostanie 25 gospodarstw domowych. Rozbudowana sieć umożliwi również podłączenie w przyszłości nowych budynków mieszkalnych.

Projekt ma na celu poprawę jakości środowiska, zapobieganie jego degradacji oraz ochronę cennych przyrodniczo obszarów – Natura 2000, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleb, a także ochronę naturalnych ekosystemów. Z punktu widzenia społeczności lokalnej, rozwój sieci kanalizacyjnej wpłynie na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców oraz poziomu społecznego i gospodarczego gminy.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy