^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


oczyszcz 2017Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-001/16, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Wniosek Gminy Nowy Żmigród na „Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród” znalazł się w czołówce, spośród 33 wniosków wybranych do dofinansowania. Gmina Nowy Żmigród uplasowała się na 2. pozycji z ilością punktów 81,25, a tym samym otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 138 057,26 zł. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 5 988 012,31 zł.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie, na terenie działki nr 4/3, a jego celem jest zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni. Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy miejscowości już skanalizowanych (Mytarz, Mytarka oraz część Nowego Żmigrodu), a obejmuje gospodarstwa, których właściciele wyrazili chęć przyłączenia do projektowanej kanalizacji i jest to możliwe do wykonania pod względem technicznym.

Rozpoczęcie prac przewidywane jest na drugie półrocze 2017 roku.

oczyszczalnia

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy