^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


GRDPP214 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to I kadencja Rady w gminie Nowy Żmigród i trwać będzie, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3 lata.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym. Stworzona została z inicjatywy wójta, na wniosek organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Kąty POKOLENIE, Stowarzyszenie Sołeczno-Kulturalne Wsi Brzezowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Desznicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach, a jej podstawowe cele to m.in.: wyrażanie opinii na temat projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy też wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W skład rady wchodzi, na mocy uchwały Rady Gminy nr XX/160/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród oraz zarządzenia Wójta Gminy nr 76/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród, 8 członków:
– 2 przedstawicieli Rady Gminy (radni: Piotr Suski, Alicja Rysz),
– 2 przedstawicieli Wójta Gminy (pracownicy Urzędu Gminy: Sylwia Sudyka, Ewelina Paluch),
– 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych (Maria Adamska, Jerzy Dębiec, Stanisław Piwowarczyk, Tadeusz Źrebiec).

Pierwsze posiedzenie nowo utworzonej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie otworzył Wójt Gminy Grzegorz Bara, który wręczył członkom akty powołania. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano władze – przewodniczą została Maria Adamska, wiceprzewodniczącą Alicja Rysz, a sekretarzem Sylwia Sydyka. Zebrani dyskutowali też nad regulaminem Pracy GRDPP, a także o środkach dostępnych dla organizacji pozarządowych w ramach budżetu gminy na realizację zadań publicznych.

Zgodnie z art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy