^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SESJA 28 12 2016 128 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023. Po obradach w komisjach i pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 34 755 792,90 zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie 35 241 892,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 486 100,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W wykazie zadań na 2017 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, znalazły się m.in.: „Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie” (1 600 000,00 zł), III etap budowy kanalizacji sanitarnej (450 000,00 zł), rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (600 000,00 zł) oraz budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w miejscowościach Skalnik, Łysa Góra i Łężyny (150 000,00 zł). Wśród zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w WPF są m.in.: modernizacja dróg gminnych i budowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego, modernizacja remiz OSP, zakup średniego samochodu dla OSP Łysa Góra oraz zagospodarowanie terenu przy dwóch domach ludowych.SESJA 28 12 2016 2

Budżet oświaty to plan z kwotą 11 875 182,00 zł. Przy założeniu, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. wyniesie 7 452 985,00 zł, po uwzględnieniu dochodów własnych w oświacie w wysokości 443 900,00 zł, gmina dopłaci do zadań oświatowych kwotę 3 978 297,00 zł.

Wydatki gminy w 2017 r. obejmują także m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) na kwotę 351 479,68 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zatwierdzone na zebraniach wiejskich, przedstawia się następująco:

sołectwo nazwa zadania, przedsięwzięcia kwota w zł
Brzezowa Budowa przyłącza wodociągowego
Wyposażenie budynku domu ludowego
12 000,00
4 842,18
Desznica Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną 15 085,98
Gorzyce Remont i termomodernizacja budynku remizy OSP 20 843,99
Grabanina Budowa przyłącza wodociągowego do budynku domu ludowego 10 105,31
Jaworze Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. nr 144/1 i 144/2 8 320,32
Kąty Kontynuacja rozbudowy gimnazjum dla potrzeb domu ludowego
Wykonanie oświetlenia ulicznego
Remont drogi nr 1553
15 000,00
7 000,00
6 790,05
Łężyny Remont i wyposażenie sali domu ludowego
Projekt oświetlenia ulicznego
5 000,00
20 000,00
3 790,05
Łysa Góra Wykonanie klimatyzacji w budynku domu ludowego
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 113535
15 000,00
10 248,87
Makowiska Remont drogi gminnej nr 1328
Zagospodarowanie terenu – parking
10 000,00
8 742,32
Mytarka Zakup działki nr 355 przy domu ludowego w celu wybudowania placu zabaw 14 423,81
Mytarz Wykonanie oświetlenia ulicznego
Zakup wyposażenia kuchennego
14 000,00
3 849,83
Nienaszów Prace remontowe w budynku domu ludowego
Wykonanie oświetlenia
16 790,05
12 000,00
Nienaszów-Sośniny Zakup wyposażenia do domu ludowego 12 005,45
Nowy Żmigród Opracowanie projektu bud. na przebudowę ul. Wałowej i drogi gminnej nr 1158 28 790,05
Sadki Modernizacja boiska sportowego 12 610,04
Siedliska Żmigrodzkie Modernizacja placu przy remizie OSP 13 675,27
Skalnik Remont dróg gminnych nr 464/1 i nr 52 14 395,02
Stary Żmigród Remont budynku domu ludowego 18 483,21
Toki Wyposażenie pomieszczeń w budynku domu ludowego w Tokach: usługi i zakupy 12 705,88
5 000,00

W 2017 r. planuje się także udzielenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 795 914,00 zł, w tym: Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (jako dopłaty do dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 320 000,00 zł oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Skalniku i podmiotom wyłonionym w drodze konkursu lub wyboru ofert na organizowanie wypoczynku i prowadzenie świetlic, świadczenie usług opiekuńczych, dotacje na wspieranie kultury i twórczości regionalnej oraz na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 475 914,00 zł. Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych planuje się przekazać dotacje w wysokości 802 000,00 zł (w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 340 000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej 208 000,00 zł oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie 200 000,00 zł).

W trakcie sesji, oprócz uchwały budżetowej podjęto również szereg innych istotnych na 2017 r. dla gminy uchwał. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł, zaś w sposób nieselektywny 13,00 zł brutto miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a opłaty uiszczać należy na nowy nr konta bankowego (BS Rymanów – 53 8636 1015 2004 1600 9644 0001). Dokonano również zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce w celu umożliwienia przebiegi linii energetycznej 110 kV.         

Po zakończonych obradach Wójt Grzegorz Bara oraz Zastępca Wójta Radosław Kujawski podsumowali w prezentacji multimedialnej zrealizowane w 2016 r. inwestycje i wydarzenia kulturalne.

PREZENTACJA – inwestycje i wydarzenia kulturalne w 2016 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy